Jak uzyskać paszport Unii Europejskiej?

   Potwierdzenie obywatelstwa polskiego jest niezbędne w przypadku zbyt długiego okresu nieodnawiania polskiego paszportu lub dowodu osobistego, czy też wyrabiania ich po raz pierwszy. Potwierdzenie obywatelstwa wymaga decyzji wojewody, właściwego ze względu na ostatnie miejsce zameldowania wnioskodawcy na terytorium Polski. Są tutaj możliwe dwie opcje procedowania. Pierwsza to złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do Konsula RP, jednakże w praktyce jest do droga bardzo czasochłonna. Druga opcja to udzielenie pełnomocnictwa osobie w kraju do skompletowania wymaganych dokumentów i wypełnienia i złożenia odpowiedniego wniosku bezpośrednio do wojewody.

   Jak podejść do tego problemu?

   Zazwyczaj osoby zamieszkałe za granicą, które zobowiązane do uzyskania poświadczenia obywatelstwa polskiego, ze względu na szybkość postępowania, dokonują wyboru tej drugiej opcji. Pełnomocnictwo do działania w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nie wymaga poświadczenia przez notariusza. Wymagane dokumenty to: wniosek o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego, wypełniony zgodnie z załączoną instrukcją, dowód uiszczenia opłaty skarbowej, pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do doręczeń na terenie Polski w braku ustanowienia pełnomocnika, uwierzytelniona kopia strony aktualnego paszportu zagranicznego z danymi osobowymi, terminem wydania i terminem ważności oraz nazwą organu wydającego; odpis aktu urodzenia, odpis aktu małżeństwa (w przypadku zmiany nazwiska lub innych danych osobowych) oraz uwierzytelniona kserokopia strony nieważnego polskiego paszportu z danymi osobowymi, terminem wydania i terminem ważności oraz nazwą organu wydającego lub uwierzytelniona kserokopia nieważnego polskiego dowodu osobistego. W braku nieważnego paszportu polskiego lub dowodu osobistego wymagane jest załączenie do wniosku jednego z następujących dokumentów: poświadczenia obywatelstwa jednego z rodziców, zaświadczenie o ostatnim miejscu zameldowania w Polsce, polskiej książeczki wojskowej a w ich braku jakichkolwiek dokumentów, wydanych przez polskie instytucje, np. polskie świadectwa szkolne, polską legitymację ubezpieczeniową, polskie prawo jazdy, książeczkę zdrowia dziecka itp.

   Miejsce złożenia wniosku

   Wniosek należy złożyć do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego ostatniego miejsca zameldowania w Polsce. Dla osób urodzonych za granicą dokumenty przekazywane są do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dokumenty załączone do wniosku należy złożyć w oryginałach lub w postaci uwierzytelnionych kopii. Uwierzytelnienia kopii dokonuje notariusz w Polsce, konsul RP za granicą Polski lub dla użytku wewnętrznego pracownik Oddziału Obywatelstwa i Repatriacji w chwili składania wniosku. W przypadku działania za pośrednictwem polskiego adwokata lub polskiego radcy prawnego, to również taki pełnomocnik może uwierzytelnić kopie dokumentów. Dokumenty wydane w języku obcym wymagają dokonania tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego, licencjonowanego w Polsce lub przez konsulat RP.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, termin wydania decyzji przez Wojewodę wynosi jeden miesiąc od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, natomiast w sprawach szczególnie skomplikowanych decyzja dotycząca poświadczenia posiadania obywatelstwa polskiego powinna być wydana przez Wojewodę nie później w ciągu dwóch miesięcy.

   autor: radca prawny Hanna Dąbrowska

   Absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny z ponad 20 letnim doświadczeniem w obsłudze prawnej osób fizycznych i firm. Specjalizuje się w prawie cywilnym w tym rodzinnym i spadkowym oraz egzekucji należności. Wieloletni wykładowca uczelni wyższych.  Służy pomocą prawną Polonii amerykańskiej w sprawach spadkowych, nieruchomości, sądowych i innych na terenie całej Polski.

Dodaj komentarz